Együtt Egymásért Szociális Szolgálat

Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti szolgálat önkormányzatok társulásának keretében önálló intézményként, önálló költségvetési szervként működik.

A Társulás tagjai:

 • Lesenceistvánd község önkormányzata /gesztor/ 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145.
 • Balatonederics község önkormányzata 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84.
 • Hegymagas község önkormányzata 8265 Hegymagas, Szigliget u. 13.
 • Lesencefalu község önkormányzata 8318 Lesencefalu, Kossuth u. 46.
 • Lesencetomaj község önkormányzata 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 51.
 • Nemesvita község önkormányzata 8311 Nemesvita, Dózsa Gy. u. 8.
 • Szigliget község önkormányzata 8264 Szigliget, Kossuth u. 54.
 • Uzsa község önkormányzata 8321 Uzsa, Lázhegy u. 21.
 • Zalahaláp község önkormányzata 8308 Zalahaláp Petőfi tér 4.

Szervezeti felépítés

A Szolgálat által ellátandó alapfeladat:

 • Gyermekjóléti szolgáltatás
 • Családsegítés
 • Házi segítségnyújtás
 • Szociális étkeztetés

Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat keretében Lesenceistvánd-Lesencefalu Uzsa, Lesencetomaj, Balatonederics-Nemesvita  Zalahaláp településeken a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés tevékenységeket látja el az intézmény. Az alapellátási formák közül a fent említett gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés mellett a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás Lesenceistvánd, Lesencefalu, Uzsa, Lesencetomaj, Balatonederics, Nemesvita, Szigliget és Hegymagas településeken működik.

A személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátások  

A Gyermekjóléti Szolgáltatás tevékenységében figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, valamint feladatai közé tartozik a gyermekek testi, lelki egészsége fejlődésének, családban történő nevelésének elősegítése.

Célja, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése a családi környezetébe. Igényelheti bármely gyermeket nevelő család, szülő, vagy maga a gyermek a kiskorú (fiatalkorú) egészséges fejlődésének biztosítása érdekében.

A családsegítő szolgáltatás feladata a mentális, életvezetési, szociális gondokkal küzdő személyek, családok segítése. Igényelheti bárki, kiemelten munkanélküli, adósságterhekkel, lakhatási problémákkal küzdő, illetve fogyatékos, krónikus-, pszichiátriai-, szenvedélybeteg személy.

Célja, hogy a családok illetve az egyének szociális és mentálhigiénés problémáik megoldásához megfelelő segítséget kapjanak. A családsegítés sokrétű, komplex segítő szolgáltatás, amelynek keretébe tartozik többek között a család életvitelét hátrányosan befolyásoló okok feltárása és közreműködés azok megszüntetésében; segítő beavatkozás krízishelyzetekben; természetbeni, anyagi és személyes támogatások közvetítése. A családgondozók a településeken lehetőséget biztosítanak személyes, bizalmas találkozás keretében a problémák megbeszélésére, segítséget nyújtanak a hivatalos ügyintézésben, illetve egyéb információkkal, gyermeknevelési, életvezetési, életmód tanácsokkal segítik a klienseket.

A házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés azon lakosok számára biztosított ellátási formák, akik szociális vagy egészségi állapotuk miatt rászorultak ezen szolgáltatásokra.

A szociális étkeztetés a napi egyszeri meleg étel biztosítását jelenti azoknak, akik tartósan vagy átmenetileg azt nem képesek maguknak vagy eltartottjaiknak biztosítani.

 Nemesvita Község Önkormányzatának helyi rendelete szerint étkeztetés szempontjából szociálisan rászorult igénylőnek kell tekinteni:

 1. a) Korára tekintettel azt a kérelmezőt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíj korhatárt elérte és nyugdíjra, korhatár előtti ellátásra jogosult.
 2. b) Egészségi állapotára tekintettel azt a kérelmezőt, aki

b)a) egészségi állapota miatt napi gondozást, ápolást igényel (házi gondozott, ápolt  stb.)

b)b) életkorától függetlenül azt a kérelmezőt, aki egészségügyi állapotára tekintettel rendszeres ellátásban részesül

b)c) aki szakorvosi vagy háziorvosi vélemény alapján, az abban meghatározott időtartamban, átmenetileg, vagy tartósan akadályozott abban, hogy önmaga ellátásáról gondoskodjon.,

 1. c) Fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük alapján azokat a kérelmezőket, akiknek fogyatékosságát, illetve pszichiátriai betegségét szakvélemény támasztja alá, vagy állapotára tekintettel rendszeres ellátásban részesül (rehabilitációs ellátás, vagy rokkantsági ellátás, fogyatékossági támogatás)
 2. d) Szenvedélybetegsége alapján azt a kérelmezőt, aki szenvedélybetegsége miatt orvosi kezelés alatt áll és ezt szakorvos igazolja
 3. e) Aki a településen hajléktalanként él.

Az étkeztetés iránti kérelmet az intézmény címére kell  eljuttatni.

Balatonedericsen jelenleg 75 étkező veszi igénybe az étkeztetés szolgáltatást., többnyire idős, nyugdíjkorhatárt elért személyek. Az étkezést a Balatonederics Óvoda konyha útján biztosítja az intézmény. A szociális étkezés keretében lehetőség van elvitellel és kiszállítással történő étkezésre.

(A házhoz szállítás költsége bruttó 100 Ft/adag. Közös háztartásban élőknél, a szállítási díj, csak egy ellátott terhére állapítható meg.)

Az étkezés térítési díja Balatonederics településen bruttó 705 Ft/adag.

A házi segítségnyújtást azon idős, beteg, fogyatékos személyek vehetik igénybe, akik önmagukat nem, vagy csak segítséggel képesek ellátni, a mindennapi élet feladataiban (pl. bevásárlás, hivatalos ügyintézés, gyógyszerkiváltás) mások segítségére szorulnak.

A házi segítségnyújtást végző személy feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglevő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység:

 • az ellátást igénybevevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása (pl. pszichés gondozás – segítő beszélgetések)
 • az alapvető gondozási feladatok (pl. öltöztetés, tisztálkodás, meleg étel biztosításához segítségnyújtás, gyógyszer íratása, kiváltása, felügyelete)
 • szükség szerint ápolási feladatok ellátását (pl. vérnyomásmérés, vércukormérés, diéta ellenőrzés, háziorvoshoz, szakrendelőbe, kórházba kísérés, orvos kihívása)
 • segítségnyújtás a higiénia megtartásában (pl. mosogatás, takarítás, takaríttatás, mosás megszervezése)
 • közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében (pl. bevásárlás, fűtés, tüzelő behordása)
 • segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában (pl. hozzátartozókkal)
 • a helyi önkormányzat szervezésében megrendezésre kerülő különféle csoportos, szabadidős, kulturális programokról történő tájékoztatása az ellátást igénybe vevőnek és a rendezvényeken való részvételük segítése (pl. falunapok, szüreti mulatságok, idősek napja)
 • az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban (pl. segélyek, hivatalos ügyek intézésének szervezése)
 • az előgondozást végző személlyel való együttműködés
 • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

A házi segítségnyújtás térítési díja jövedelemtől függ, megállapítása óradíjban történik.

A személyi térítési díj összege (óradíj) a gondozás igénybe vétele esetén, ha az igénybevevő családjában az egy főre jutó jövedelem

 1. a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át nem haladja meg 80 %-kal 220Ft/óra
 2. b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350 %-át nem haladja meg 75%-kal 275 Ft/óra
 3. c) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350 %-át meghaladja 70 %-kal csökkenthető, 330 Ft/óra

A házi segítségnyújtás iránti kérelmet az intézmény címére kell eljuttatni.

Balatonederics településen a szociális gondozó, aki az idősellátást segíti: Varga Györgyné

Elérhetősége: 30/319-8478

Elérhetőségek: „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

Cím: 8318 Lesencetomaj, Kossuth Lajos utca 91.

Telefon: 87/436-774

Nagy Renáta intézményvezető: 70/953-7451

Berkes Nikoletta szociális segítő: 87/436-774

Enyingi Tibor családsegítő: 87/436-774

Décsi Csaba családsegítő: 87/436-774

A kialakult koronavírus helyzet okozta veszélyhelyzet miatt az intézményben jelenleg az ügyfélfogadás beláthatatlan ideig szünetel. Sürgős esetben, krízishelyzet esetében a fent leírt elérhetőségeken keressék az intézmény munkatársait.

Lesencetomaj, 2020. április 1.

Nagy Renáta

intézményvezető