Balatonedericsért Alapítvány

”Balatonedericsért” Alapítvány

Az Alapítvány létrehozásának a célja, hogy az önkormányzat anyagi erőforrásain felül további támogatási lehetőségeket teremtsen a településen élő és a közigazgatási területen ingatlannal rendelkező polgárok által rendszeresen igénybe vett infrastrukturális létesítmények fejlesztéséhez, a szabadidő hasznos eltöltését biztosító elképzelések megvalósításához.

Adatok:

8312 Balatonederics, Kossuth Lajos u. 84.
Bírósági nyilvántartási száma: 781,
Számla száma: 10101030-42536000-01005006
Adószám : 18920415-1-19
Statisztikai Számjel: 18920415 9499 569 19
TEÁOR 08:9499 M.n.s. egyéb közösségi társadalmi tevékenység
Vezetője: Gaál János, Telefon: 20/210-2139
Kuratóriumi tagok: Krejczinger István, Kiss Éva
Email: balatonedericsertalapitvany@gmail.com

Egyéb fontosnak tartott adatok:

Csatlakozáshoz való lehetőség szerint: nyílt alapítvány, az alapítványhoz az alapító okiratban meghatározott feltételek szerint bárki csatlakozhat.
Vagyona:
az alapító által rendelkezésre bocsátott vagyon, adományok, pályázaton elnyert támogatások.
Vagyonának kezelője:
a kuratórium.
Jogállása:
jogi személy
Gazdálkodása:
az egyesületek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Az alapítvány jogosult a Szja. 1%-ának fogadására!

Tevékenység:

Az Alapítvány létrehozásának a célja, hogy az önkormányzat anyagi erőforrásain felül további támogatási lehetőségeket teremtsen a településen élő és a közigazgatási területen ingatlannal rendelkező polgárok által rendszeresen igénybe vett infrastrukturális létesítmények fejlesztéséhez, a szabadidő hasznos eltöltését biztosító elképzelések megvalósításához.

Így különösen támogatni kívánja – anyagi lehetőségei szerint – a csatornahálózat építését, az utak korszerűsítését, portalanítását a közigazgatási határon belül, a belvízelvezetést, a villanyhálózat korszerűsítését és fejlesztését, a kultúra, a sport és az idegenforgalom fejlesztését, a közrend és közbiztonság védelmét, a mentést és katasztrófa-elhárítást.

Igénybevevők: Balatonederics lakossága, ingatlan tulajdonosai, nyaraló vendégei.

Történet:
Az alapítvány 1995. november 27-én jött létre. Az alapítvány a megalakulás évében kérte a helyi Önkormányzat támogatását kitűzött céljainak népszerűsítésében, az alapítvány létrejöttéről való lakossági tájékoztatásban a helyi újságban, a hirdetőtáblákon való megjelentetésben, a helyi fórumokon történő ismertetésében.

Az önkormányzat az 1996.évi helyi adó kivetésénél kísérőlevélben tájékoztatta adózó polgárait megalakulásunkról, működési céljainkról.
A képviselőtestület 1998-ban, majd 2000-től évente áttekintette tevékenységünket.

Alapítványunk 1996-ban 50.000.- Ft támogatást nyújtott az önkormányzatnak fa utca jelzőtáblák készítéséhez.

1997-ben felajánlottuk a helyi polgárőrségnek, hogy munkájuk színvonalasabb ellátásához mobil telefont vásárolunk részükre. A szervezet, hivatkozva arra, hogy a telefon működési költségeit sem tudják előteremteni, a felajánlást nem fogadta el.

1998-ban a település körzeti megbízottjának 10.000.- Ft támogatást nyújtottunk mobil telefon vásárlásához.

Szintén ebben az évben az alapítványon keresztül terveztük az Újhegy hegyi útjának a karbantartását, azonban az magánszervezésben olcsóbbnak bizonyult. Emiatt az e célra történt befizetések a szervező-lebonyolító részére kerültek átadásra.

2001-ben a kuratórium 3 főről 5 főre bővült, s megváltozott az alapítvány könyvelését végző személy is. E tevékenységet Töreki Lászlóné mérlegképes könyvelő látja el.

A kibővített kuratórium döntése alapján az alapítvány 30.000.- Ft. támogatást nyújtott az iskola névadóját, dr. Nagy Endrét ábrázoló festmény megrendeléséhez, továbbá 50.000.-Ft. támogatást nyújtott a Könyvtár által megpályázott katalógus kezelő program elnyeréséhez szükséges önrész biztosításához.

Alapítványunk a helyi önkormányzat kérésére lehetőséget biztosított arra, hogy az iskola felújítását önként támogatók az adományaikat bankszámlánkra fizessék be. Az ilyen támogatást az iskola vezetése részére átadtuk.

2001. májusában sikeres pályázatot nyújtottunk be a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosságához. Az SZT-IS-4/1923/2001 számú pályázattal elnyert és 2002 január 10-én átvett 333.000.-Ft. értékű számítógép konfiguráció lehetővé tette az információs társadalomba való aktív bekapcsolódásunkat, a tevékenységünkről való széleskörű tájékoztatást, az országos pályázatok figyelését, e-mail címünkre érkezett megkeresésekre való gyors és korrekt válaszadást.

Az alapítványunk kuratóriumának 2002. január 22-i ülésén hozott döntése alapján 2002. február 05-én megállapodást kötöttünk Balatonederics Község Önkormányzatával és intézményével, a Községi Könyvtárral a pályázaton elnyert konfiguráció használatba adásáról és üzemeltetéséről, mely alapján hozzájárultunk a helyi könyvtár tagok internetezési lehetőségeinek bővítéséhez, vagy a Szobakiadók Egyesületének vezetői számára Internet-hozzáférés biztosításához.

A polgármester úr kérésére vállaltuk, hogy a településen felújításra és ismét elhelyezésre kerülő kereszt költségeihez nyújtott lakossági támogatást alapítványunk számláján elkülönítve fogadjuk és azt a munkák elvégzésekor az Önkormányzat rendelkezésére bocsátjuk. Számlánkra e célból 2002-ben 127.700.- Ft, 2003-ban 16.000.-Ft, 2004-ben 7.000.-Ft érkezett, így e célra 150.700.-Ft gyűlt össze.

2004-ben a Hősi emlékműre történő felhasználási céllal 15 állampolgár és 1 gazdasági társaság utalt át pénzt számlánkra, összesen 216.000.- Ft összegben.

Ugyanebben az évben működési célú támogatásra pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Civil Alapprogram Közép-Dunántúli Regionális Kollégiumához. A pályázaton elnyert 200.000.- forintból vásároltunk 1 db Ricoh Aficio 1013 típusú digitális fénymásoló készüléket, melyet a kuratórium 2004. szeptember 21-i ülésének döntése alapján, az Önkormányzattal és könyvtárával kötött megállapodás keretében, a Könyvtárban helyeztünk üzembe.

2005-ben szintén pályáztunk az NCA Közép-Dunántúli Regionális Kollégiumánál működési célú támogatás elnyerésére, de pályázatunk forráshiány miatt elutasítást nyert. Így bevételünket csak az Szja 1%-ának felajánlásából és csekély lakossági támogatásból származó átutalások képezték 105.914.-Ft összegben.

Az önkormányzat megkeresésére a 2004. és 2005. évben megvalósított hegyi utak javításához, kátyúzásához felhasznált aszfalt költségeit alapítványunk finanszírozta.

A Hősök emlékművének illetve Hősök terének megvalósult létrehozásához az Önkormányzat részére átutaltuk a lakossági támogatásokat, 224.000.-Ft összegben.

2006-ban és 2007-ben a személyi jövedelemadó 1 %-ából befolyt bevételeket tartalékba helyeztük, kiadásainkat csak a működési költségek (bankköltség, könyvelési díj ) képezték.

2007-ben és 2008-ban is pályáztunk a NCA Közép-Dunántúli Regionális Kollégiumánál működési célú támogatás elnyerésére, de a befogadott pályázatunk elutasítást nyert.

2008-ban alapítványunk -a  polgármester úr meghívására – számos rendezvényen képviseltette magát. Részt vettünk májusban a Szentháromság-szobor megáldásán, augusztusban a Csallóközcsütörtökön rendezett falunapon, szeptemberben a Lesencéktől a Balatonig szüreti ünnepségeken.

2008-ban a Szentháromság szobor elkészítésének költségeihez 235.700.-Ft-ot utalt át alapítványunk az önkormányzat számlájára.

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú társaság által kiírt „A nem kormányzati szervek (NGO-k) bevonásának ösztönzése a környezetvédelem területén a Balaton régióban” című pályázaton sikeresen szerepeltünk. Az „Összefogással az élhetőbb környezetért Balatonedericsen” projektünkkel 4.200.000Ft értékben aprítógépet és mulcsozót vásároltunk, melyet használatra az önkormányzat részére átadtunk.

A projekt megvalósításával biztosítottá vált a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzeten belül Balatonederics község közigazgatási területén a meglévő természeti környezet állapotának megőrzése, minőségének fokozatos fejlesztése, élhetőbb természeti környezet biztosítása és fenntartása, a talajba, a vízbe és a levegőbe történő káros anyag kibocsátás csökkentése, ezzel is hozzájárulva a népesség megőrzéséhez, a turizmus növekedéséhez, az egészségesebb életmód kialakításához.

A projekt végrehajtásával megteremtettük a műszaki feltételeit annak, hogy az 1860 hektáron elhelyezkedő településen a 22 km hosszú külterületi úthálózat, a 67 hektár belterületen elhelyezkedő közterületek, a település közigazgatási területén áthaladó és önkormányzati gondozás alatt álló 4,6 km kerékpárút, az utak melletti árkok, rézsűk szakszerű, a kor követelményeit kielégítő, rendszeres gondozása megvalósuljon, a település bel- és külterületén képződő nyesedékek, ágak, venyigék, fahulladékok feldolgozásával az apríték a talaj tápanyag utánpótlását segítse, ezzel is csökkentve az elégetésükkel létrejövő levegőszennyezést.