Bursa Hungarica ösztöndíj

HIRDETMÉNY

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. augusztus 10-i nyilvános ülésén döntött arról, hogy a korábbi évekhez hasonlóan ismételten csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2022-es fordulójához.

Az „A” típusú ösztöndíjra pályázhatnak azok a Balatonederics község illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy  felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok a Balatonederics község területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik

a) a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;  vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert, érettségizettek;

és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

További feltétel, hogy a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §. (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal ne rendelkezzenek.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

  • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
  • doktori (PhD) képzésben vesz részt
  • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

 Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja venni – a vonatkozó jogszabályok biztosította keretek között –, úgy az ösztöndíj-pályázatot a következő évi pályázati fordulókban újra be kell nyújtania.

 A pályázat benyújtásának módja és határideje

 A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden fordulóban újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2021. november 5.

 A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatalnál (8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 91.) kell benyújtani.

Figyelem! A határidő elmulasztása jogvesztő. A késve benyújtott határozatok, vagy nem az EPER rendszerből kinyomtatott űrlapon benyújtott pályázatok kizárásra kerülnek az elbírálásból.

 A kinyomtatott pályázati űrlaphoz mellékelni kell:

  • a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony igazolást vagy annak másolatát a 2021/2022-es tanév első félévéről,
  • a közös háztartásban élők jövedelmét igazoló iratokat (munkáltatói jövedelemigazolás, rokkantsági v. nyugdíjszerű ellátás összegét megállapító igazolás, vállalkozóknál NAV vagy könyvelő által kiállított jövedelemigazolás, stb.),
  • a tanulmányokkal kapcsolatban felmerült költségeket igazoló dokumentumokat (pl. kollégiumi díj, útiköltség).

További információkat a Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal nyújt személyesen ügyfélfogadási időben, vagy a 87/536-001-as telefonszámon.

Balatonederics, 2021. október 4.

Papp János sk.

 polgármester

 

Giro d’Italia - Tájház ünnepi díszben!

Január 26-án 18:00-kor ünnepi fényekben tündököl majd a Tájház Balatonedericsen!

Május 6-án Magyarországról indul a világ egyik legrangosabb kerékpáros
körversenye a Giro d’Italia. A verseny egyik szimbóluma, hogy 100 nappal
a Nagy Rajt előtt rózsaszínbe borulnak az útvonal menti települések
épületei.

A Rózsaszín fények éjszakájához csatlakozva január 26-án
18:00-kor ünnepi fényekben tündököl majd a Tájház Balatonedericsen.
Készülj velünk a Nagy Rajtra, és éljük át együtt a Giro élményt